วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550

จงเติมคำลงในช่องว่างต่อไปนี้ให้สมบูรณ์และถูกต้อง

1. คำว่า Communis แปลว่า คล้ายคลึง หรือร่วมกัน
2. การสื่อความหมาย หมายถึง เป็นกระบวนการส่งหรือ ถ่ายทอดความรู้ เนื้อหา สาระ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม ทักษะจากบุคคลหนื่ง เรียกว่าผู้ส่งไปยังผู้รับ
3. Sender Message Channel Reciever
4. สาร หมายถึง เนื้อหา สาระ ความรู้สึก ทัศนคติ ทักษะ ประสบการณ์ ที่มีอยู่ในตัวผู้ส่ง หรือแหล่งกำเนิด
5. Elements หมายถึง องค์ประกอบย่อยๆ พื้นฐานต้องมี สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ สีแดง เหลือง เส้น เป็นต้น
6. Structure หมายถึง โครงสร้างที่เกิดจากการนำเอาองค์ประกอบย่อยๆ มารวมกัน
ตัวอย่าง เช่น ประโยค หรือสีเส้นของรูปร่าง รูปทรง ถ้าเปลี่ยนตำแหน่งองค์ประกอบโครงสร้างก็จะเปลี่ยนด้วย มาก >กาม ยาก> กาย
7. Content หมายถึง ข้อมูลที่เป็นความรู้สึกนึกคิดความต้องการของผู้ส่ง ข้อมูลนั้นเป็น
เรื่องเกี่ยวกับอะไร สอดคล้องเหมาะสมกับอะไร จะวางแผนในการเข้ารหัสและจัดส่งอย่างไร แต่ละแนวทางอาจได้ผลที่แตกต่างกัน
8. Treatment หมายถึง วิธีการเลือก การจัดรหัสและเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบที่จะ
สามารถถ่ายทอดความต้องการของผู้ส่งไปยังผู้รับได้อย่างมี ประสิทธิภาพซึ่งผู้ส่งแต่ละคนจะมีวิธีการหรือเทคนิคเฉพาะตัว บางที่เรียกว่า Style ในการสื่อความหมาย
9. Code หมายถึง กลุ่มสัญลักษณ์ที่ถูกนำมาจัดแทนความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ เช่น
ภาษาพูด ภาษาเขียน ดนตรี ภาพวาด กิริยา ท่าทาง ผู้ส่งสารจำเป็นต้องตัดสินใจว่าจะใช้รหัสแบบใดจึงบรรลุเป้าหมายได้ดีที่สุด
10. อุปสรรคหรือสิ่งรบกวนภายนอก เช่น เสียงดังรบกวน อากาศร้อน กลิ่นไม่พึงประสงค์
แสงแดด ฝนสาด
11.อุปสรรคหรืสิ่งรบกวนภายใน เช่น ความเครียด อารมณ์ขุ่นมัว อาการเจ็บป่วย ความ
วิตกกังวล
12. Encode หมายถึง ผู้ส่งสารขาดความสามารถในการเข้ารหัส
13. Decode หมายถึง ผู้รับขาดความสามารถในการถอดรหัส
14. จงอธิบายการสื่อความหมายในการาเรียนการสอนมาให้ครบถ้วนและถูกต้อง
กระบวนการเรียนการสอนเป็นกระบวนการสื่อความหมายอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้


ครู เนื้อหา.หลักสูตร สื่อหรือช่องทาง นักเรียน


(Source) (Message) (Channel) (Receiver)ผลย้อนกลับ

1.ครูในฐานะเป็นผู้ส่งและกำหนดจุดมุ่งหมายของระบบการสอน ครูจึงควรมีพฤติกรรมดังนี้
1.1 ต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะสอนเป็นอย่างดี
1.2 มีความสามารถในการสื่อความหมาย เช่น การพูด การเขียน ลีลา ท่าทาง ฯลฯ
1.3 ต้องจัดบรรยากาศในการเรียนให้อื้อต่อการเรียนรู้
1.4 ต้องวางแผนจัดระบบการถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน
2. เนื้อหา หลักสูตร ตลอดจนทัศนคติ ทักษะ และ ประสบการณ์เป็น สิ่งสำคัญที่ครูจะถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียน ดังนั้น เนื้อหาควรมีลักษณะดังนี้
2.1 หมาะสมกับเพศและวัยของผู้เรียน
2.2 สอดคล้องกับเทคนิค วิธีสอน หรือสิ่งต่างๆ
2.3 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกาลเวลา ควรปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. สื่อหรือช่องทาง เป็นตัวกลางหรือพาหนะที่จะนำเนื้อหาจากครูผู้สอนเข้าไปสู้ภายในของผู้เรียน ลักษณะของสื่อควรเป็นดังนี้
3.1 มีศักยภาพเหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหา
3.2 สอดคล้องกับธรรมชาติของประสาทสัมผัสแต่ละช่องทาง
3.3 เด่น สะดุดตา ดูง่าย สื่อความหมายดี
4. นักเรียนหรือผู้เรียน เป็นเป้าหมายหลักของกระบวนการเรียนการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจึงควรมีลักษณะดังนี้
4.1 มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะประสาทสัมผัสทั้ง 5
4.2 มีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์มั่งคง
4.3 มีทักษะในการสื่อความหมาย
4.4 มีเจตคติต่อครูผู้สอนและเนื้อหาวิชา
15. จงอธิบายถึงความล้มเหลวของการสื่อความหมายในการเรียนการสอน
กระบวนการเรียนการสอนมักจะประสบความล้มเหลวบ่อยๆ เนื่องจากอุปสรรคหลายประการดังนี้
1. ครูผู้สอนไม่บอกวัตถุประสงค์ในการเรียนทราบก่อนลงมือสอน ทำให้ผู้เรียนขาดเป้าหมายในการเรียน
2. ครูผู้สอนไม่คำนึงข้อจำกัดและขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน จึงมักใช้วิธีสอนแบบเดียวกันทุกคน
3. ครูผู้สอนไม่สนใจที่จะจัดบรรยากาศ ขจัดอุปสรรคและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนลงมือสอน
4. ครูผู้สอนบางคนใช้คำยาก ทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจความหมายของคำ และเนื้อหาโดยรวม
5. ครูผู้สอนมักนำเสนอหาวกวน สับสน รวดเร็ว ไม่สัมพันธ์ต่อเนื่อง กระโดดไปมาทำให้เข้าใจยาก
6. ครูผู้สอนไม่หรือเลือกใช้สื่อการสอนหรือเลือกใช้สื่อการสอนไม่เหมาะสมกับเนื้อหา และระดับของผู้เรียน-------------------------------------------------------

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ส้มตำ อาหารพื้นบ้านที่ไม่ธรรมดา
“ส้มตำทอด”อาหารพื้นบ้านที่ไม่ธรรมดา
หากจะกล่าวถึงอาหารอีสานที่เป็นที่รู้จักกันดีทั้งเด็กเล็กไปจนคนสูงอายุ ก็คงหนีไม่พ้น “ส้มตำ” อาหารจานเด็ดรสจัดจ้านที่ถูกใจใครหลายคน ในวันนี้ ส้มตำไม่ได้หยุดอยู่แค่อาหารพื้นบ้านธรรมดารูปร่างหน้าตาเดิม ๆ หากแต่กลายมาเป็น “ส้มตำทอด” อาหารแปลกแหวกแนว ที่มีรสชาติอร่อยไม่ซ้ำใคร และที่สำคัญคือ ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่เหล่านักเรียนมัธยมปลาย ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนอีกด้วย
แม้จะแปลกที่เป็น “ส้มตำทอด” แล้ว หากก็ยังไม่ใช่ส้มตำทอดธรรมดา เพราะพ่วงด้วยรางวัลดีเด่น นวัตกรรมทางธุรกิจ ปี พ.ศ. 2545 ของโครงการกรุงไทยยุววาณิช ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ จากทุกโรงเรียน มีโอกาสคิดและสร้างสรรค์ธุรกิจแปลกใหม่ เพื่อให้บรรดาเยาวชนรู้ว่าการประกอบธุรกิจไม่ใช่เรื่องยาก และไม่ใช่เป็นเรื่องในฝันอันแสนไกลอีกต่อไป เช่นเดียวกับโครงงาน “ส้มตำทอด” ของกิตติคุณ กันยะดอย (แซ็ก), สามารถ กาวิละพันธ์ (หนุ่ย) และวราพันธ์ จันทร์ธง (แบงค์) ซึ่งมีอาจารย์สุนทร บุญมี คอยให้คำปรึกษา และทุ่มเทแรงกายแรงใจพัฒนาโครงงาน “ส้มตำทอด” จนประสบความสำเร็จ
“ตอนแรกไม่ได้หวังว่าจะต้องได้รับรางวัล แต่ส่งโครงงานเพื่อเป็นประสบการณ์และเป็นการฝึกทักษะของนักเรียน เพราะที่โรงเรียนก็มีโครงงานคล้าย ๆ แบบนี้เหมือนกันครับ” หนุ่ย หนึ่งในทีมงานผู้สร้างสรรค์ส้มตำทอดบอกถึงจุดเริ่มของโครงงาน
“สาเหตุที่ต้องเป็นส้มตำนั้น ก็เพราะส้มตำเป็นอาหารของคนทุกภาค ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไฮโซ หรือโลโซก็ตาม” อาจารย์สุนทรกล่าวติดตลก และที่ต้องนำเส้นมะละกอมา “ทอด” นั้น ไม่ใช่มีเหตุผลแค่ว่าป้องกันมะละกอเน่าเท่านั้น อาจารย์สุนทรซึ่งสอนด้านโภชนาการยังสอดแทรกเรื่องสุขภาพไว้ด้วย “เมื่อลองมาแยกสารอาหารในส้มตำจะเห็นได้ว่า ส้มตำขาดสารอาหารอยู่ 2 ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ทีนี้ การที่จะทำให้ส้มตำมีสารอาหารครบ 5 หมู่ได้ ก็คือ นำมาทอด” เมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ส้มตำทอดของอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งนั้น จะอร่อยและดีต่อสุขภาพขนาดไหน และแล้ว...เมื่อส้มตำทอดเดินทางไกล จากเมืองเหนือ สู่ลานสานฝัน TK Park ที่นี่จึงถูกเนรมิตให้เป็น “ลานตำส้มตำ” ซึ่งเมื่อได้ยินเสียงสากกระทบกับครกมากเท่าใด เหล่าผู้ชื่นชอบส้มตำก็ต่างพากันเดินเข้ามามากเท่านั้น นอกจากรสชาติของส้มตำจะเป็นที่ถูกอกถูกใจ ดังจะเห็นได้ว่า ทั้งนักเรียน และอาจารย์ต่างทอด และตำกันจนมือเป็นระวิง แต่ก็ยังทำไม่ทันคนชิมแล้วนั้น ลีลาการเขย่าส้มตำทอดให้เข้ากันของแซ็ก หนุ่ย และแบงค์ ก็เตะตาเตะใจเหล่าคนชิมมาก โดยเฉพาะตอนที่ผู้ปรุงและผู้ชิมส้มตำทอด ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่วาดลวดลายเขย่าส้มตำทอดประกอบเพลง “ส้มตำ” ก็นับเป็นช่วงเวลาที่สร้างความสนุกสนาน และบรรยากาศครื้นเครงอย่างเป็นกันเองได้มากทีเดียว
จาก “ส้มตำ”อาหารพื้นบ้านธรรมดา ๆ กลายมาเป็น “ส้มตำทอด” อาหารไม่ธรรมดาระดับประเทศ “ดีใจ ไม่คิดว่าจะมาถึงตรงนี้ได้” คำพูดเพียงเท่านี้ก็ไม่อาจบรรยายความรู้สึกเต็มตื้นในดวงตาของเชฟรุ่นเยาว์ได้หมด ต้องขอขอบคุณโครงการกรุงไทยยุววาณิช ที่ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน และเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ใช้ความคิด จินตนาการ และฝีมือสร้างสรรค์ ผลงานแปลกใหม่ออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ว่า เด็กไทยก็มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก
ชอบนวัตกรรมนี้เพราะเป็นคนที่ชอบทานส้มตำมากๆ เมื่อมีนวัตกรรมของส้มตำเกิดขึ้นมายิ่งทำให้ชอบรับประทานมากยิ่งขึ้นเพราะจะเพิ่มคุณค่าทางอาหารอย่างคาร์โบไฮเดรตและไขมันอย่างนี้ก็ทำให้ส้มตำมีประโยนช์ครบทั้ง 5 หมู่ และได้เปลี่ยนแปลงรสชาติใหมของส้มตำอีกด้วย


วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน


กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมร่วมอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีพิจารณาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแบบง่าย ๆ ก็คือดูว่า หากผู้เรียนและผู้สอนใช้เวลาและความพยายามพอสมควรและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มาก เราถือว่าประสิทธิภาพในการสอนดี ประสิทธิภาพการสอนเป็นเรื่องใหญ่ของสถาบันการศึกษา เป็นหัวใจของสถาบันการศึกษา เป็นเรื่องของหุ้นส่วนระหว่าง ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน ที่ถือหุ้นเป็นจำนวนเท่า ๆ กัน เมื่อพบว่าสถาบันการศึกษาใดมีประสิทธิภาพของการสอนต่ำ ย่อมสรุปได้ว่าอาจมีเหตุปัจจัยมาจากผู้ถือหุ้นเหล่านั้น จะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายร่วมกันก็อาจเป็นได้ การวิเคราะห์ระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนต้องวิเคราะห์หุ้นส่วนทั้งหมด เมื่อพบว่ามีความบกพร่องที่ใด ก็ต้องแก้ไขปรับปรุงตรงปัจจัยนั้น ๆ พระท่านสอนว่า ทุกข์ย่อมเกิดจากเหตุ ในเมื่อเหตุนั้นอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย ก็ควรอย่างยิ่งที่จะวิเคราะห์ให้ครบทุกปัจจัย หากยังขืนเลือกไม่วิเคราะห์บางปัจจัย เพราะไม่กล้าวิเคราะห์ เราก็อาจจะเกาไม่ถูกที่คัน คงจะต้องเกาตรงบริเวณที่ไม่คันกันจนเลือดไหล และยังคงคันหรือเป็นทุกข์ตลอดไปความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICTs) ก็คือ เทคโนโลยีสองด้านหลัก ๆ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ และความรวดเร็วให้ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์

แสดงความคิดเห็น:

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเพิ่มประสิทธิในการสอนมีความจำเป็นเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันเพราะในการเรียนการสอนต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมเป็นอย่างมากเพื่อให้พัฒนาผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพกับผู้เรียนผู้สอนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ประวัติส่วนตั๊วส่วนตัว


....ประวัติส่วนตั๊วส่วนตัว....

สวัสดีค่ะดิฉันเป็นลูกสาวคนสวยของครอบครัว(จันทร์แจ่มใย)เพราะมีพี่ชายและน้องชายเกิดที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2525 เรียนประถมถึงมัธยมที่โรงเรียนวัดดอนตลุง ปวช.การบัญชีที่วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ปวส.การตลาดที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.ตรีการจัดการทั่วไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปัจจุบันสอนเด็กบริบาลที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขางู.