วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน


กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมร่วมอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีพิจารณาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแบบง่าย ๆ ก็คือดูว่า หากผู้เรียนและผู้สอนใช้เวลาและความพยายามพอสมควรและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มาก เราถือว่าประสิทธิภาพในการสอนดี ประสิทธิภาพการสอนเป็นเรื่องใหญ่ของสถาบันการศึกษา เป็นหัวใจของสถาบันการศึกษา เป็นเรื่องของหุ้นส่วนระหว่าง ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เรียน ที่ถือหุ้นเป็นจำนวนเท่า ๆ กัน เมื่อพบว่าสถาบันการศึกษาใดมีประสิทธิภาพของการสอนต่ำ ย่อมสรุปได้ว่าอาจมีเหตุปัจจัยมาจากผู้ถือหุ้นเหล่านั้น จะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายร่วมกันก็อาจเป็นได้ การวิเคราะห์ระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนต้องวิเคราะห์หุ้นส่วนทั้งหมด เมื่อพบว่ามีความบกพร่องที่ใด ก็ต้องแก้ไขปรับปรุงตรงปัจจัยนั้น ๆ พระท่านสอนว่า ทุกข์ย่อมเกิดจากเหตุ ในเมื่อเหตุนั้นอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย ก็ควรอย่างยิ่งที่จะวิเคราะห์ให้ครบทุกปัจจัย หากยังขืนเลือกไม่วิเคราะห์บางปัจจัย เพราะไม่กล้าวิเคราะห์ เราก็อาจจะเกาไม่ถูกที่คัน คงจะต้องเกาตรงบริเวณที่ไม่คันกันจนเลือดไหล และยังคงคันหรือเป็นทุกข์ตลอดไปความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICTs) ก็คือ เทคโนโลยีสองด้านหลัก ๆ ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ และความรวดเร็วให้ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์

แสดงความคิดเห็น:

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเพิ่มประสิทธิในการสอนมีความจำเป็นเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันเพราะในการเรียนการสอนต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมเป็นอย่างมากเพื่อให้พัฒนาผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพกับผู้เรียนผู้สอนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ประวัติส่วนตั๊วส่วนตัว


....ประวัติส่วนตั๊วส่วนตัว....

สวัสดีค่ะดิฉันเป็นลูกสาวคนสวยของครอบครัว(จันทร์แจ่มใย)เพราะมีพี่ชายและน้องชายเกิดที่จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2525 เรียนประถมถึงมัธยมที่โรงเรียนวัดดอนตลุง ปวช.การบัญชีที่วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ปวส.การตลาดที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.ตรีการจัดการทั่วไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงปัจจุบันสอนเด็กบริบาลที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขางู.